หน้าหลัก ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ สินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  เมนูหลัก
 

 วิสัยทัศน์

 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต. 
 โครงสร้างการบริหารงาน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 โครงสร้างสำนักปลัด
 โครงสร้างกองคลัง
 โครงสร้างกองช่าง
 แผนที่การเดินทาง
 สายด่วนผู้บริหาร
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

 การปฏิบัติงานด้านการเงิน

 คู่มืองานธุรการ
 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 

  กฏหมายน่ารู้
 

 ภาษีป้าย

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 พรบ.การเลือกตั้งฯ
 พรบ.การสาธารณะสุขฯ
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 พรบ.พัฒนาคุณภาพชีวิต
 พรบ.สภาตำบลและ อบต.
 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
 อำนาจหน้าที่ อบต.    

 ประกาศเจตนารมณ์ฯ

 นโยบายบริหารงานบุคคล

 ประกาศสร้างความโปรงใส

 แผนการป้องกันฯการทุจริต    
 แผนพัฒนาท้องถิ่น    
 แผนพัฒนาสามปี    
 แผนยุทธศาสตร์    
 แผนการใช้จ่ายเงิน     
     - แผนฯ ไตรมาสที่1
    - แผนฯ ไตรมาสที่2
 งบประมาณรายจ่าย  
 งบประมาณรายรับ  
 งบประมาณคงเหลือ  
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลความพึงพอใจ
 รายงานการประชุมสภา  
 แผนอัตรากำลังสามปี    
 พนักงานจ้าง 4 ปี      
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง     
 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ64
 แผนการจัดหาพัสดุ ปี2564
 ผลการดำเนินงาน      
  เครือข่าย อปท.
 

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น

 
    นายฉัตร เงินยวง  
นายก อบต.
   พันจ่าเอกสันติ ซิบเข
ปลัด อบต.
 
 
 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
1/2 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 โทร/โทรสาร 034597106
All rights
:ติดต่อ email : danmaechalap@gmail.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/danmaechalap