ข่าว ประชาสัมพันธ์
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
ประกาศรายงานการเงินปี2566   
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2566   
ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่   
รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2565   
คู่มือการร้องเรียนการทุจริต   
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ   
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy   
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน   
สถิติผู้ขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยสวัสดิการประเภทต่างๆ   
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566   
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565   
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565   
iายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2565   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 รอบ 6 เดิอนแรก   
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565   
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift policy)   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6เดือนแรก   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ   
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ   
รายงานวิจัยการสำรวจประเมินคุณภาพการให้บริการและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
แผนพัฒนาบุคลากร2564 - 2566   
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 2562-2565   
ประกาศเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
นโยบายการบริหารงานบุคคล 2565   
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา2564   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2564   
เอกสารแผ่นพับ พรบ.ควบคุมอาคาร (ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)   
รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2564   
รายงานผลตามดำเนินการตามหลักธรรมมาภิบาลปี2564 
รายงายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 
คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี ๒๕๕๗ 
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้าง ภาชนะเก็บน้ำ ปี ๒๕๕๖ 
การใช้น้ำอย่างประหยัด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การปรับขยายเวลาการให้บริการ 
รายงานงบประมาณประจำปี