หน้าหลัก ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ สินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

       ข้อมูลทั่วไป

 วิสัยทัศน์

 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต.
 โครงสร้างการบริหารงาน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ติดต่อสอบถาม
 ว็บบอร์ด/facebook

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 แผนพัฒนาสามปี    
 แผนยุทธศาสตร์    
 แผนการดำเนินงาน     
 งบประมาณรายจ่าย    
 รายงานผลการดำเนินงาน   
 รายงานการประชุมสภา     
 แผนอัตรากำลังสามปี    
 พนักงานจ้ าง 4 ปี      

       เครือข่าย อปท.

 กระทรวงมหาดไทย

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กรมการปกครอง
 สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ
 สำนักงาน ก.พ.
 กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ

                      ตำบลด่านแม่แฉลบเป็นตำบลเก่าแก่    เดิมทีเดียวชาวบ้านได้ย้ายมาตั้งบ้านเรือน
  เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่องด่านระหว่างภูเขาและลำห้วย   ทำเลดี  เมื่อสมัยที่ทำสงครามกับพม่า
  พม่าได้เดินทัพมาตีแถบชายแดนของประเทศไทย จึงได้ตั้งเป็นเมืองหน้าด่าน เรียกว่า
  เมืองศรีสวัสดิ์ ขึ้นตรงกับเจ้าเมืองกาญจนบุรี ในสมัย ร.๑ ตำบลด่านแม่แฉลบเดิมชื่อ ห้วยแม่แฉลบ
  สภาพพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำ แควใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาปี ๒๕๑๙ พื้นที่ตำบลนี้น้ำท่วม
  เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ จึงต้องอพยพชาวบ้านมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  เขื่อนศรีนครินทร์ได้จัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรเป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน
                         ปัจจุบันมีจำนวน ๘ หมู่บ้าน คือ บ้านท่าสนุ่น (หมู่ ๑, ๔) บ้านพุน้ำเปรี้ยว (หมู่ ๒)
  บ้านด่านแม่แฉลบ (หมู่ ๓) บ้านโป่งหวาย (หมู่ ๕) บ้านดงเสลา (หมู่ ๖) บ้านปากเหมือง (หมู่ ๗) และ
  บ้านหาดแตง (หมู่ ๘) ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตส่วนมากประกอบอาชีพหลักได้แก่ ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
  ค้าขาย อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง ประมง หัตถกรรม

 

 

 

 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
1/2 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 โทร/โทรสาร 034597106
All rights
:ติดต่อ email : danmaechalap@gmail.com