ข่าว  กิจกรรมผลการดำเนินงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดประธานเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ อบต.ด่านแม่แฉลบ 
กอ.รมน. กาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมบูรณาการแผน ตำบลด่านแม่แฉลบ 
กิจกรรมวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ 
นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ สระน้ำ อบต.ด่านแม่แฉลบ  
อบต.ด่านแม่แฉลบร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2566 
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566  
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(lTA) 
มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 8 บ้านหาดแตง ตำบลด่านแม่แฉลบ 
กิจกรรมจิตอาสา ทาสี ตีเส้นทางม้าลาย 
ขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์ งานพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 
อบต.ด่านแม่แฉลบ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอศรีสวัสดิ์ นายก อบต.ด่านแม่แฉลบร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อบต.ด่านแม่แฉลบร่วมกับอ.ศรีสวัสดิ์ เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
มอบอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
มอบอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
เยี่ยมเยียนและมอบยาให้ผู้สูงอายุในเขต อบต.ด่านแม่แฉลบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556