หน้าหลัก ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ สินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

       ข้อมูลทั่วไป

 วิสัยทัศน์

 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต.
 โครงสร้างการบริหารงาน
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ติดต่อสอบถาม
 ว็บบอร์ด/facebook

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 แผนพัฒนาสามปี    
 แผนยุทธศาสตร์    
 แผนการดำเนินงาน     
 งบประมาณรายจ่าย    
 รายงานผลการดำเนินงาน   
 รายงานการประชุมสภา     
 แผนอัตรากำลังสามปี    
 พนักงานจ้ าง 4 ปี      

       เครือข่าย อปท.

 กระทรวงมหาดไทย

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กรมการปกครอง
 สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ
 สำนักงาน ก.พ.
 กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
 
 
.........
 
 
ประธานสภา อบต.
 
 
.....
 
 
รองประธานสภา อบต.
 
นายวันชัย ยุมังกูร
นางสาวสมคิด นามมีชัย
นายฉัตร เงินยวง
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
นายอุดม ยุมังกูร
นายสะท้อน สัตย์ธรรมรังสี
นายถนัด ซังบุษบา
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
นายสมนึก จำปีขาว
นางสาวประไพ กะการดี
นางสาวทิพวรรณ มังกรทอง
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
นางจินตนา บังหลวง
นายแก้ว ทะนัน
นายวิชัย สวัสดิ์คณา
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
นายบุญชู มังกะโรทัย
นางมะลิ สงวนศักดิ์
นายยอด วงษ์ทอง
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
   
นายสมร แข็งพิลา
   
สมาชิก อบต.
   
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
1/2 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 โทร/โทรสาร 034597106
All rights
:ติดต่อ email : danmaechalap@gmail.com