หน้าหลัก ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ สินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฉลบ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

       ข้อมูลทั่วไป

 วิสัยทัศน์

 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต.
 โครงสร้างการบริหารงาน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ติดต่อสอบถาม
 ว็บบอร์ด/facebook

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 แผนพัฒนาสามปี    
 แผนยุทธศาสตร์    
 แผนการดำเนินงาน     
 งบประมาณรายจ่าย    
 รายงานผลการดำเนินงาน   
 รายงานการประชุมสภา     
 แผนอัตรากำลังสามปี    
 พนักงานจ้ าง 4 ปี      

       เครือข่าย อปท.

 กระทรวงมหาดไทย

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กรมการปกครอง
 สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ
 สำนักงาน ก.พ.
 กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
 
 
นายฉัตร เงินยวง
 
 
ประธานสภา อบต.
 
 
นางสาวประไพ กะการดี
 
 
รองประธานสภา อบต.
 
นายวันชัย ยุมังกูร
นางสาวสมคิด นามมีชัย
นายอุดม ยุมังกูร
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
นายสะท้อน สัตย์ธรรมรังสี
นายถนัด ซังบุษบา
นายสมนึก จำปีขาว
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
นางสาวทิพวรรณ มังกรทอง
นางจินตนา บังหลวง
นายแก้ว ทะนัน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
นายวิชัย สวัสดิ์คณา
นายบุญชู มังกะโรทัย
นางมะลิ สงวนศักดิ์
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
นายยอด วงษ์ทอง
นายสมร แข็งพิลา
พันจ่าเอกสันติ ซิบเข
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
เลขานุการ
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
1/2 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 โทร/โทรสาร 034597106
All rights
:ติดต่อ email : danmaechalap@gmail.com